video

Skenari i aplikimit të tubit me fund

Procesi i prodhimit të tubit me fund

Inspektimi dhe korrigjimi i tubit të finned

Produkt i përfunduar me tub fin